Minden, amit a Civil Kurázsiról tudni akarsz

Projektünket támogatásod segítségével tovább folytatjuk!

Add nekünk az egy százalékod! 18260144-2-43


1% Te Mit Tennél?

Mit jelent a CIVIL KURÁZSI?

A "civil kurázsi" nem egyenlő a polgári bátorsággal. A fogalom a késő újkorban és a modern korban jelent meg, amikor a francia forradalom után egy felvilágosultabb, egyre öntudatosabb polgárság lépett a színre, aki hozzászólást követelt a közügyek minden területén.


A szó először a franciában bukkan fel mint "courage civil, az egyes ember bátorsága az önálló ítélethozatalhoz", és mint "courage civique, a tiszta állampolgári bátorság". A bátorságnak ez a két fajtája olvadt össze a "civil kurázsi" szóban. Az alattvalóból fokozatosan polgár lett, és civil alatt egyre inkább a 'nem katonai' jelentést értették.


A bátorság általános értelemben antidemokratikus vagy morálisan kétségbe vonható cselekedeteket is szolgálhat. A civil kurázsi ezzel szemben demokratikus és humán értékekért, legitim, általánosítható érdekekért próbál tenni, és a békés konfliktus kezelésre törekszik. A civil kurázsi így a nyilvános bátorság egy speciális formája: Minden civil kurázsi bátor, de nem minden bátor cselekedet civil kurázsi.

A "polgári bátorság" inkább az állampolgári-politikai cselekedetre utal. Gerd Meyer a civil kurázsi szinonimájaként ezzel szemben a "szociális bátorság" kifejezést használja.

A civil kurázsinak nem létezik egyetlen mértékadó definíciója, a szakirodalomban is különböző jelentésekben fordul elő, ezért itt megpróbáljuk a fogalom egy lehetőleg precíz (és konszenzusképes) meghatározását adni, és elválasztani a rokon fogalmaktól, mint merészség, altruizmus, szolidaritás, civil engedetlenség és ellenállás.

Civil kurázsi - cselekvési típus, személyiségjegy vagy demokratikus erény?


A civil kurázsi inkább egy cselekvési típus, mint személyiségjegy. Egy személy bizonyos tulajdonságai táptalajai lehetnek a civil kurázsinak, de nem biztos, hogy a szociálisan bátor és aktívan fellépő ember mindazzal a személyiségjeggyel vagy képességgel rendelkezik, amit egy ilyen kurázsi cselekedet követelne (gyakran túlzóan, sok esetben a "normál polgár" és a politikai képzés magas mércéje alapján), mint például az empátia vagy magabiztosság.

A civil kurázsit gyakran demokratikus erényként is említik. Ez abban az értelemben elfogadható, ha erényes cselekedetről beszélünk, és nem erényes személyiségről.

Ez azt is jelenti, hogy bizonyos képességeket kialakítani és fejleszteni is lehet, és megfelelő viselkedési módokat be lehet gyakorolni például gyakran visszatérő konfliktus szituációkban. A személyes bátorság mint "személyiségjegy" (ha létezik egyáltalán ilyen) lassabban nő, mint egy fa.

Ez nem azt jelenti, hogy a civil kurázsi egy értékmentes fogalom lenne.


A civil kurázsi cselekvés fajtái


1. Közbelépés

mások javára, többnyire előre nem látható szituációban, amibe az ember belecsöppen és gyorsan kell dönteni, mit tehetünk.


2. Kiállás

- többnyire akut cselekvési kényszer nélkül - általános értékekért, mások igazságáért vagy legitim érdekeiért, mindenekelőtt szervezett kontextusokban és intézményekben, gyakran egy nagyobb létszámú csoportért is, például kollégákért.


3. Védekezés

akut rosszindulatú feltételezésekkel és támadásokkal szemben, például erőszak, molesztálás vagy szexuális zaklatás. Ez azt is jelentheti, hogy megtagadunk valami morálisan vagy jogilag nem elfogadhatót. Az előző két cselekvési fajtával szemben itt leginkább a saját integritás védelméről van szó.


A civil kurázsi minden esetben erőszakmentes legyen?


Az erőszakmentesség itt azt jelenti: személyekkel vagy dolgokkal szemben fizikai erőszak alkalmazása nélkül. A civil kurázsi általános szabálya a polgárok erőszakmentes cselekvése kell, hogy legyen.


Az erőszakos civil kurázsi cselekedet azonban elfogadható azokban a kivételes esetekben, amikor minden más lehetőséget kimerítettük (pl. segítségnyújtás, rendőrség kihívása), ill. amikor a fizikai erőszak alkalmazása marad az utolsó eszköz, hogy magasabb rendű értékeket (pl. egy ember hirtelen és súlyosan veszélyeztetett testi és lelki integritását) megvédjünk.


A civil kurázsi mindig politikai?


Itt fölmerül a kérdés, mit nevezünk politikának, nyilvánosságnak és demokráciának. Aszerint, hogy szűkebb vagy tágabb értelemben vesszük a politika fogalmát, a civil kurázsi eddig felsorolt minden fajtáját és formáját, de bizonyos nyilvános cselekvési módokat is politikainak vagy politikailag fontosnak nevezhetünk. A civil kurázsi a demokratikus politikai kultúra fontos eleme.


Civil kurázsi a családban és barátok között


Ellentmondani egy barátnak vagy rokonnak gyakran több bátorságot követel, mint egy "ellenségnek". Találóan beszél Ingeborg Bachmann a "barát előtti merészség"-ről, s ez alatt nem a közelséget érti, hanem az eltávolodást a saját igazságunk érdekében. De a fiatalok, akárcsak a felnőttek gyakran nem veszik az efféle bátorságot, mert erősen kötődnek a családhoz, egy közösséghez, a "csoportjukhoz", a "pajtásokhoz" vagy a klikkhez. Láthatóan vagy láthatatlanul gyakran egy erős csoportnyomás áll fönn, hogy az ember fenntartás nélküli szolidaritással tartsa magát a csoportnormához. Aki ezt a normát megsérti, megkockáztatja, hogy többé nem tartozhat a csoporthoz.


Civil kurázsival gyakran (de nem kizárólag) egyes emberek cselekszenek


Főként nyilvános társadalmi vagy politikai terekben többnyire kis csoportok is mutathatnak szociális bátorságot. Ez történhet spontán, vagy kisebbségek vagy nem-kormányzati szervek (NGO, Non-Governmental Organization) inkább lazán szerveződött mozgalmának keretei között.  Az ilyen csoportok jelentősége olyan megmerevedett politikai rendszerekben, amelyek a polgárok fontos kéréseire már nem reagálnak, vagy a strukturális defekteket nem akarják elhárítani, nemzeti és mindenekelőtt nemzetközi szinten folyamatosan nő.


Nincs általános recept arra, hogy konkrét szélsőjobboldali támadás esetén mit lehet tenni, az eseteket, mintákat látva azonban segítséget jelenthet, ha átgondolunk bizonyos szituációkat, "Mit tennék?".Forrás: Gerd Meyer: Was heißt mit Zivilcourage handeln? In: Zivilcourage lernen. Analysen - Modelle - Arbeitshilfen. Hrsg. von Gerd Meyer, Ulrich Dovermann, Siegfried Frech, Günther Gugel. Tübingen 2004, http://frieden-fragen.net/themen/zc_lernen/022-041.pdf


Netz-gegen-Nazis.de, http://www.netz-gegen-nazis.de/artikel/ich-bin-zeuge-eines-rechtsextremen-oder-rassistischen-angriffs-geworden-was-kann-ich-jetzt-tÖsszeállította és fordította Gubicskó Ágnes


Definíciók

A civil kurázsi a szociális cselekvés egy specifikus típusa, ami

- specifikus szituációkban

- különböző szociális kontextusokban és nyilvánosságokban történik, ahol

- egy személy (ritkábban egy csoport) önszántából közbelép

- a legitim, elsősorban nem-materiális érdekekért és mindenekelőtt más személyek személyes integritásáért, de önmagáért is, és

- közben humán és demokratikus elveket képvisel.


A civil kurázsi cselekvés olyan szituációkban történik, amelyek a következőkkel jellemezhetők:

- egy esemény, ami egy személy központi értékmeggyőződéseit vagy integritását megsérti;

- egy ebből származó konfliktus másokkal;

- cselekvési kényszer, de cselekvési játéktér is;

- nyilvánosság (több, mint két ember van jelen);

- reálisan vagy szubjektíven észlelt hatalmi egyenlőtlenség annak hátrányára, aki bátran akar cselekedni, úgy mint kisebbségi/többségi szituáció csoportokban, vagy egy alá-/fölérendeltségi ill. függőségi viszony, amik gyakran az alkalmazkodási kényszerrel vannak összefüggésben.

- rizikók, azaz a civil kurázsi cselekedet eredménye bizonytalan, és a cselekvő kész a lehetséges hátrányokat számításba venni.A Civil Kurázsi értékei

- emberi méltóság

- szabadság, a személyiség szabad kibontakozása

- egyenlőség, igazságosság, jogállamiság

- demokrácia, tolerancia, társadalmi felelősség

- béke és a népek közti megértés

- a közjóra való törekvés, minden résztvevő jóléte

- a szenvedést csillapítani, a károkat megakadályozni, a szükségállapotot enyhíteni

- a fizikai és pszichikai sértetlenség/integritás megőrzése

- mindenféle diszkrimináció ellen

a kisebbségek üldözése ellen, a külföldi-ellenesség, a rasszizmus, antiszemitizmus, szexizmus ellen

- a fizikai és pszichikai erőszak ellen

ill. a személyi, strukturális és kulturális erőszak ellen; a minden embert megillető alapvető szükségletek kielégítéséért, különösen az éhezés, szegénység és betégség ellen

- a társadalmi és politikai elnyomás ellen, az autoritarizmus és totalitarizmus ellen
A civil kurázsi nem azt jelenti, hogy hősnek kell lenned

Rasszista támadások Európa-szerte történnek: embereket inzultálnak vagy megtámadnak bőrszínük, vallásuk, esetleg eltérő életmódjuk, életfelfogásuk miatt. Sok ember azonban rasszista támadás szemtanújaként inkább elfordítja a fejét, mintha semmi sem történt volna. Gyakran félelemből teszik ezt, vagy egyszerűen csak nem tudják, hogyan reagáljanak. De a félrenézés, a látottak figyelmen kívül hagyása valójában a legjobb táptalaját adja az erőszaknak. Éppen ilyen helyzetekben van szükségünk civil kurázsira. Igenis segíthetünk, ha képesek vagyunk legyőzni félelmeinket és közbeavatkozunk, amikor mások veszélyben vannak!
A civil kurázsit gyakran egyszerűen csak bátorságként, hősiességként értelmezik. Pedig civil kurázsira egyszerű, mindennapi helyzetekben is szükségünk van. A civil kurázsi nem azt jelenti, hogy játszanunk kell a hőst. Sokkal inkább azt jelenti, hogy hallgassunk arra a belső hangra, ami azt mondja nekünk, hogy valami olyasmi történt, ami nem helyes és nekünk tennünk kéne ellene valamit.

A civil kurázsi azt jelenti, hogy…
 nem nézünk félre, hanem inkább közbelépünk
 kifejezésre juttatjuk véleményünket, nemcsak a magánszféránkban, hanem nyilvánosság előtt is
 kiállunk az igazság, pártatlanság, erkölcsösség elveinek védelmében
 felszólalunk igazságtalan vagy rasszista megkülönböztetésnek tekinthető helyzetekben és nem várunk arra, hogy majd valaki más megteszi ezt helyettünk


Gyakorlati jótanácsok

Rengeteg módja van annak, hogy támogassuk a bőrszínük, származásuk, vallásuk vagy szexuális másságuk miatt megfélemlítésnek, támadásnak kitett személyeket. Valójában nincsen kész recept arra, hogyan lépjünk közbe, hiszen a szituációk annyifélék lehetnek helyszínűk, idejük és az érintett személyek szerint is. Mindazonáltal vannak általános, minden helyzetben használható javaslatok.

Légy felkészült
Képzelj el olyan szituációt, amikor valakit zaklatnak vagy megtámadnak. Mit éreznél, ha a helyében lennél? Mit várnál el a szemlélőktől, mit tegyenek?

Mindenféleképpen cselekedj
Fontos, hogy mindenképpen cselekedjél. Ki lépne közbe, ha te nem? Ne várj arra, hogy majd mások megteszik helyetted, hiszen valószínűleg ők is éppen erre számítanak.

Sose alkalmazz erőszakot
Sose használj fizikai erőt vagy fegyvert. Vannak más módok is a figyelem felhívására, mint például kiálthatsz vagy sikíthatsz, ez eltántoríthatja vagy megállíthatja a támadót.

Ne veszélyeztesd testi épségedet
Senki nem várja el tőled, hogy veszélyeztesd a testi épségedet. Gondold végig, hogy milyen kockázatot vagy hajlandó és képes vállalni.

Összeállította és fordította: Schwarcz Gyöngyi
Forrás: United Information Leaflet 30. (http://www.unitedagainstracism.org/pdfs/CourageLeaflet_GB.pdf)

Civil kurázsi a gyakorlatban